Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 - Đơn vị bầu cử số 4

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

Xã Xuân Sơn và xã Bình Trung

Tổng số người ứng cử: 7 ; Số đại biểu được bầu: 4

1. Võ Nhật Cảnh

2. Võ Hoàng Chương

3. Cao Tấn Đông

4. Nguyễn Thị Thu Hằng

5. Vũ Thị Mỹ Hương

6. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

7. Lê Thị MinhThùy