Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 - Đơn vị bầu cử số 3

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Xã Suối Rao và xã Sơn Bình

Tổng số người ứng cử: 5 ; Số đại biểu được bầu: 3

1. Lê Thanh Kính

2. Lê Thanh Liêm

3. Bùi Văn Mỹ

4. Trương Công Phong

5. Vương Thị Huyền Trang