Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 - Đơn vị bầu cử số 2

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Xã Suối Nghệ và xã Bình Ba

Tổng số người ứng cử: 8 ; Số đại biểu được bầu: 5

1. Nguyễn Văn Đa

2. Nguyễn Thị Hải

3. Trương Thị Mỹ Lan

4. Nguyễn Ngọc Linh

5. Phạm Thị Nga

6. Lê Tình

7. Nguyễn Trần Duy Tuấn

8. Trần Hoàng Văn