Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 - Đơn vị bầu cử số 1

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Xã Nghĩa Thành và xã Đá Bạc

Tổng số người ứng cử: 8 ; Số đại biểu được bầu: 5

1. Trần Hai

2. Đào Trọng Hải

3. Lê Thị Huệ

4. Phạm Kinh Kha

5. Nguyễn Thị Hồng Minh

6. Phạm Thị Thanh Nhàn

7. Ngô Đức Phú

8. Hoàng Quốc Thái