Thông báo về lịch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.

>>> Văn bản đính kèm:

- Thông báo số 07/TB-UBBC ngày 24/3/2016 của Ủy ban bầu cử Châu Đức.