Kết luận của Ủy ban bầu cử huyện tại cuộc họp nghe các Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

>>> Văn bản đính kèm:

- Thông báo kết luận số 06/TB-UBBC ngày 17/3/2016