Hoạt động chỉ đạo điều hành Hoạt động chỉ đạo điều hành

Báo cáo chỉ đạo điều hành Báo cáo chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày xuất bản
Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019 06/06/2019
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm kế hoạch 2018 16/11/2018
Chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung trong công tác cải cách hành chính theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh. 04/09/2018
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III và kế hoạch thực hiện quý IV năm 2018. 03/09/2018
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. 05/06/2018
Nâng cao chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tại địa phương 28/03/2018
Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC quý 1/2018 02/03/2018
Tình hình thực hiện công tác Cải cách tài chính công Quý I/2018 02/03/2018
Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018. 18/11/2017
Kết quả thực hiện công tác CCHC quý III và kế hoạch thực hiện quý IV năm 2017 01/09/2017
Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 03/06/2017
Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai giải pháp thực hiện năm 2017 10/03/2017
Kết quả thực hiện công tác CCHC quý I và kế hoạch thực hiện quý II/2017. 03/03/2017
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 14/02/2017
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 29/06/2016
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016. 17/12/2015
Tình hình thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 30/10/2015
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2015 22/07/2015
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hứơng, nhiệm vụ giai đoạn (2016-2020) 22/07/2015
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2016-2020) 22/07/2015